Audyty nieruchomości (raporty due diligence)

raporty due diligence

AUDYT NIERUCHOMOŚCI to kompleksowe badanie wszystkich aspektów funkcjonowania nieruchomości w zakresie sprecyzowanym przez właściciela.

 

Właściciel, zlecając przeprowadzenie audytu nieruchomości oczekuje uzyskania konkretnych wniosków oraz instrukcji związanych  m. in. z obniżeniem kosztów eksploatacji, wskazania możliwości uzyskania nowych źródeł przychodu czy doradztwa prawnego. Audyt nieruchomości jest przeprowadzany przez zespół specjalistów z poszczególnych dziedzin. Audyt jest procesem, dzięki któremu istnieje możliwość zauważenia nieprawidłowości oraz wprowadzenia konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 

Wyróżniamy kilka obszarów, które są objęte audytem nieruchomości. Część audytu dotyczy stanu technicznego i przeprowadzany jest przez zespół kierunkowo wykształconych inżynierów. Audyt ten obejmuje sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń grzewczych, elektroenergetycznych oraz elementów ogólnobudowlanych. W określonych przypadkach niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego.

 

Kolejnym obszarem audytu jest eksploatacja obejmująca analizę niezbędnego poziomu nakładów koniecznych do poniesienia, aby określić optymalny plan modernizacyjno - remontowy, który pozwoli właścicielowi podwyższyć przychody z nieruchomości.

Audyt nieruchomości obejmuje również badanie zagadnień formalno - prawnych. Takie badanie daje pogląd na temat prawidłowości i spójności zapisów prawnych. Należy pamiętać, że akty prawne w Polsce podlegają dość dynamicznym zmianom, w związku z tym należy dokonać szczegółowej analizy oraz korekty ewentualnych niezgodności w zapisach umów najmu oraz innych aktach prawnych związanych z nieruchomością. W ramach badania obszaru formalno-prawnego możliwe jest wykonanie operatu szacunkowego - wyceny.

 

Kolejny obszar objęty audytem to strefa ekonomiczna nieruchomości. Dotyczy ona w szczególności badania kosztów obsługi nieruchomości (administracji i zarządzania) oraz badania przychodów z nieruchomości. Są to koszty stałe obejmujące m. in. koszty obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości, podatki itp. oraz koszty zmienne związane z opłatami za media, kosztami przeprowadzanych remontów czy modernizacji.  Dla budynków, które są przedmiotem najmu audyt nieruchomości obejmuje również  analizę czynszów najmu, ilości i jakości najemców itp.

 

Celem audytu nieruchomości jest obiektywne, niezależne i wnikliwe spojrzenie na nieruchomość oraz przedstawienie efektywnych wniosków i  zaleceń właścielowi, które są niezbędne, aby np. zoptymalizować eksploatację budynku, wprowadzić nowe rozwiązania czy osiagnąć maksymalne przychody z nieruchomości.

drukuj
(c) 2008 Copyright by KG Partners. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  K&G Partners Sp. z o.o. ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa