Inwestorstwo zastępcze

inwestorstwo zastępcze


Inwestor Zastępczy

to osoba lub firma, która na podstawie umowy z Inwestorem Bezpośrednim (czyli osobą posiadającą prawo do działki i planującą inwestycję na jej terenie, podejmuje wszystkie czynności, do których zobowiązany jest Inwestor Bezpośredni w ramach procesu budowlanego. Inwestor Zastępczy zastępuje Inwestora Bezpośredniego przy organizacji procesu inwestycyjnego.

 

Zakres działalności Inwestora Zastępczego jest określany w umowie z Inwestorem Bezpośrednim i może obejmować wybraną część procesu przygotowania inwestycji lub też cały zakres.

 

Zastępstwo inwestorskie polega na udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na Inwestorze Bezpośrednim zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego:

 • Nadzór nad pracami projektowymi zleconymi przez Zleceniodawcę oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji łącznie z przygotowaniem w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę.
 • Wyszukanie w uzgodnieniu z inwestorem bezpośrednim wykonawców poszczególnych robót.
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, z wyłączeniem tych, do uzyskania których zobowiązany jest projektant lub wykonawca.
 • Analiza prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej przez służby nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora zastępczego,
 • Prowadzenie negocjacji warunków umów z wykonawcami robót budowlanych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.
 • Ustalenie metod działania i warunków umów dotyczących dostaw inwestorskich, wymagających wcześniejszych zamówień  
 • Przygotowanie umów do ich akceptacji przez Zamawiającego, z wykonawcami i podwykonawcami robót oraz dostawcami.
 • Zawarcie w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego umów z wykonawcami na realizację poszczególnych robót z zastrzeżeniem, iż warunkiem skutecznego i ważnego ich zawarcia jest wcześniejsza pisemna akceptacja inwestora bezpośredniego na wszystkie jej postanowienia, w szczególności dotyczące wynagrodzenia wykonawcy. W związku z powyższym inwestor zastępczy zobowiązany jest każdorazowo przedstawić inwestorowi bezpośredniemu wraz z projektem umowy szczegółową wycenę robót, złożoną przez oferentów,
 • Na życzenie inwestora bezpośredniego zapewnienie mu uczestnictwa w negocjacjach z wykonawcami oraz kontroli robót,
 • Prowadzenie ewidencji poniesionych nakładów na inwestycję,
 • Koordynacja robót wykonawców, czuwanie nad ich przebiegiem,
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych.
 • Zatwierdzanie faktur wykonawców i ich opiniowanie.
 • Szczegółowe rozliczenie wykonawców po odbiorach końcowych.
 • Przekazanie wykonawcom dokumentacji technicznej oraz wszelkich zmian w dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie i wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.
 • Wykonanie innych czynności prawnych i faktycznych, określonych w prawie budowlanym i w innych przepisach prawa w zakresie przygotowania, organizacji i realizacji inwestycji, koniecznych dla zapewnienia prawidłowości prac, zgodności z obowiązującymi normami, zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej oraz zabezpieczenia interesów inwestora bezpośredniego.

 

 

drukuj
(c) 2008 Copyright by KG Partners. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  K&G Partners Sp. z o.o. ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa